اولویت های پژوهشی

در مرکز تحقیقات نولوژی بالینی اولویت های پژوهشی زیر مد نظر می باشد که ترتیب واگذاری مسئولیت هر یک از آنها به اساتید مرکز از قرار زیر است:

 

1- مولتیپل اسکلروزیس 

دکتر علی رضا نیک سرشت - دکتر صادق ایزدی

 
2-بیماری های حرکتی  

دکتر پیمان پترام فر


3-صرع و تشنج                

دکتر ناهید اشجع زاده

 
4-سکته مغزی                

دکتر عبد الحمید شریعت - دکتر افشین برهانی حقیقی - دکتر محمد رضا نام آور

 
5-دمانس 

دکتر مریم پور صادق فرد


6-بیماری های عصبی ماهیجه ای 

دکتر عباس رحیمی جابری

 
7-اختلالات خواب 

 دکتر معصومه ناظری


8-بیماری های متابولیک  

 دکتر صناعی زاده - آقای دکتر عباس رحیمی جابری

 
مرکز تحقیقات نورولوژی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نشانی: استان فارس، شیراز، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه هشتم
تلفن: 36281572
آدرس پست الکترونیکی:cnrc@sums.ac.ir
 

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت