برنامه استراتژیک

1- چشم انداز (vision)


ما باید با استفاده از تجربه و توانایی موجود و استعداد های بالقوه اعضای هیئت علمی این مرکز به بالاترین میزان تولید علم در بین مراکز تحقیقات نورولوژی در سطح کشور دست یابیم.

2-رسالت((mission

2-1- آموزش و توانمندسازی پژوهشگران توانمند در زمینه در زمینه بیماری های مغز و اعصاب

2-2- انجام تحقیقات پایه ((bench study برای بیماری های مغز و اعصاب 

2-3- انجام تحقیقت فراگیر شناختی(اپیدمیولوژی) برای بیماریهای مغز و اعصاب

2-4- انجام تحقیقات بالینی اعم از تحقیقات توصیفی مداخله ای و کار آزمایی های ببالینی در زمینه بیماری ها عروقی واستحاله ای مغزی

2-5- همکاری با سایر مراکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شیراز و کشور و سایر ارگان های بین المللی مطابق قوانین کشور

3- ارزش ها(values)

3-1- رعایت قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی

3-2- پاسداری از ارزشهای والای انسانی

3-3- رعایت اخلاق حرفه ای

3-4- احترام به حقوق جامعه انسانی مورد پژوهش

3-5- رعایت حقوق حیوانات در امر پژوهش

4-فهرست ذی نفعان

4-1- بیماران

4-2- متخصصین نورولوژی، جراحی مغز و اعصاب، نورو ساینس، علوم فیزیکی و روانپزشکی

4-3- انجمن علوم اعصاب ایران

4-4- دانشجویان ودستیاران

4-5- محققین

4-6- اعضای هیئت علمی دانشگاه

4-7- دانشگاه علوم پزشکی شیراز

4-8- وزارت بهداشت

5-عوامل داخلی

5-1- اعضای هیئت علمی مرکز و دانشگاه

5-2- تجهیزات مرکز

5-3- بودجه و امکانات

5-4- فضای فیزیکی و آزمایشگاهی

5-5- فیلد تحقیقاتی

5-6- مراکز تحقیقات تحت پوشش دانشگاه

5-7- ارتباط با معاونت پژوهشی

6-عوامل خارجی

6-1- سایر مراکز تحقیقاتی

6-2- دانشکده ها و دانشگاه های منطقه

6-3- فرهنگ جامعه

6-4- ارتباط با سایر مراکز دانشگاهی خارج از کشور

7-نقاط قوت(sterngths)

7-1- وجود اعضای هیئت علمی توانمند با.....بالا

7-2- وجود فیلد تحقیقاتی  وسیع و مناسب

7-3- نضج تحقیقات بالینی در کشور

7-4- ارتباط مناسب با معاونت پژوهشیدانشگاه علوم پزشکی شیراز

7-5- وجود ارتباط با مراکز علمی تحقیقاتی خارج از کشور

7-6- استفاده از آزمایشگاه حیوانات

7-7-تجربه مدیریتی اعضای مؤسس

8-نقاط ضعف(weakness)

8-1- کمبود تجهیزات مورد نیاز مرکز

8-2- نداشتن بودجه مصوب

8-3- کمبود فضای فیزیکی و آزمایشگاهی

8-4- جذب برخی از اعضای هیئت علمی در سایر مراکز تحقیقاتی دانشگاه

8-5- ضعف انگیزه تحقیقاتی

8-6- ضعف ارتباط تنگاتنگ پژوهش و آموزش

8-7- ضعف ارتباط با صنایع و تجهیزات پزشکی مرتبط

9- فرصت ها(opportunities)

امکان استفاده از همکاری های ین دانشگاهی با دانشگاه شیراز، دانشکده های اقماری و دانشگاه های جنوب کشور

10-تهدیدات (treaths)

شیوع بالای بیماران عروقی و استحاله ای مغزی در ایران

11- فهرست استراتژی مرکز استراتژی رشد و توسعهاست که با نکات زیر محقق می گردد:

11-1- توجه به کیفیت تحقیقات

11-2- جلب همکاری و مشارکت محققین رشته مرتبط

11-3- ارتباط با صنعت (شرکت ها و سازندگان لوازم، ابزار و تجهیزات پزشکی)

11-4- مشارکت درون و برون سازمانی

11-5- مشتری محوری

11-6- ارتباط پژوهشی فرامرزی

11-7 پایش، نظارت و ارزشیابی

 
مرکز تحقیقات نورولوژی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نشانی: استان فارس، شیراز، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه هشتم
تلفن: 36281572
آدرس پست الکترونیکی:cnrc@sums.ac.ir
 

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت