اطلاعات تماس

مرکز تحقیقات نورولوژی بالینی دانشگاه علوم پزشکی
نشانی: استان فارس، شیراز، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه دهم
تلفن: 36281572
آدرس پست الکترونیکی:cnrc@sums.ac.ir
 
مرکز تحقیقات نورولوژی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نشانی: استان فارس، شیراز، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه هشتم
تلفن: 36281572
آدرس پست الکترونیکی:cnrc@sums.ac.ir
 

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت