مرکز تحقیقات نورولوژی بالینی در سال 1393 فعالیت خود را آغاز کرد. این مرکز تحقیقات قصد دارد با همکاری اساتید توانمند هیئت علمی در آموزش و توانمند سازی پژوهشگران در زمینه نورولوژی گام بردارد و از طریق تشکیل کمیته تحقیقات دانشجویی فعالیت های پژوهشی دانشجویان و پژوهشگران را در این زمینه کاربردی سازد.

Feature Slides

بخش استروک بیمارستان نمازی شیراز روز شنبه 96/09/25 با حضور جناب آقای دکتر بهادر سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی شیراز افتتاح گردید .1396-10-4

بخش استروک بیمارستان نمازی شیراز روز شنبه 96/09/25 با حضور جناب آقای دکتر بهادر سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی شیراز افتتاح گردید. این بخش اولین و کاملترین بخش استروک در جنوب کشور است که حاوی امکانات مراقبت های ویژه برای بیماران استروک می باشد .