مرکز تحقیقات نورولوژی بالینی در سال 1393 فعالیت خود را آغاز کرد. این مرکز تحقیقات قصد دارد با همکاری اساتید توانمند هیئت علمی در آموزش و توانمند سازی پژوهشگران در زمینه نورولوژی گام بردارد و از طریق تشکیل کمیته تحقیقات دانشجویی فعالیت های پژوهشی دانشجویان و پژوهشگران را در این زمینه کاربردی سازد.

Feature Slides

برگزاری کنفرانس علمی یک روزه بیماری های عروقی قلبی و مغزی

shaghayegh zafarmand

1396-3-3

 کنفرانس علمی یک روزه بیماری های عروقی قلبی و مغزی در محل همایش های هتل هما در شهر شیراز در تاریخ 4/3/1396  با سخنرانی اساتید  برجسته همچون دکتر افشین برهانی حقیقی،  دکتر عبدالحمید شریعت، دکتر بابایی، دکتر معرف و دکتر ضمیری برگزار می گردد. ضمنا در انتهای این کنفرانس علمی به منظور بحث و تبادل نظر بین شکرکت کندگان  پنل مربوط به درمان های مشترک بیماری های عروق قلب و مغز برگزار می شود.