اعضای هیئت علمی

دکتر علیرضا نیک سرشت
رشته: بیماری های مغز واعصاب
مرتبه علمی:دانشیار
زومه

Email: nikar7@yahoo.com

 
رشته: بیماری های مغز واعصاب
مرتبه علمی:دانشیار
رزومه
Email: shariat123@gmail.com
 
رشته: بیماری های مغز واعصاب
مرتبه علمی:دانشیار
رزومه
Email:ashyzn@sums.ac.ir
 
رشته: بیماری های مغز واعصاب
مرتبه علمی:استادیار
رزومه
Email: izadisad@sums.ac.ir
 
 
رشته: بیماری های مغز واعصاب
مرتبه علمی:دانشیار
رزومه
Email: petramfar@yahoo.com
 
رشته: بیماری های مغز واعصاب
مرتبه علمی:استادیار
رزومه
Email: poursadegh@sums.ac.ir
 

 
دکتر عباس رحیمی جابری
رشته: بیماری های مغز واعصاب
مرتبه علمی:استادیار
رزومه

 rahimia@yahoo.com
 
دکتر معصومه ناظری
رشته: بیماری های مغز واعصاب
مرتبه علمی:استادیار
رزومه

Email: nazerimasoume@yahoo.com
 
دکتر محمد رضا نام آور
رشته: آناتومی
مرتبه علمی:استادیار
رزومه

Email: namavarm@sums.ac.ir

دکتر فرزانه فروغی نیا
رشته: داروسازی بالینی
مرتبه علمی:استادیار
 

 

 
 
 
 
مرکز تحقیقات نورولوژی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نشانی: استان فارس، شیراز، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه هشتم
تلفن: 36281572
آدرس پست الکترونیکی:cnrc@sums.ac.ir
 

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت