رئیس مرکز

 

                

دکتر افشین برهانی حقیقی

رشته: متخصص بیماری های مغز و اعصاب و فلوشیپ نورولوژی عروقی- مداخله ای
سمت : عضو هیئت علمی گروه نورولوژی و رئیس مرکز تحقیقات نورولوژی بالینی
رتبه علمی: استاد
ایمیلaborhani@sums.ac.ir:
     

 
 
مرکز تحقیقات نورولوژی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نشانی: استان فارس، شیراز، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه هشتم
تلفن: 36281572
آدرس پست الکترونیکی:cnrc@sums.ac.ir
 

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت