کارشناسان مرکز
شقایق ظفرمند

 

کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات نورولوژی بالینی

 
 سعید خدابخشی

کارشناس IT پزشکی

کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات نورولوژی بالینی


 
مجتبی نی داودی


کارشناس ارشد  اپیدمیولوژی

کارشناس ارشد پژوهشی مرکز تحقیقات نورولوژی بالینی 
دکتر بهاره کارده


پزشک عمومی


مسئول کمیته
Scientific Righting


 
 
 
مرکز تحقیقات نورولوژی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نشانی: استان فارس، شیراز، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه هشتم
تلفن: 36281572
آدرس پست الکترونیکی:cnrc@sums.ac.ir
 

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت