اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


انتخاب سرکار خانم دکتر مریم پورصادق فرد به عنوان استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

shaghayegh zafarmand

1395-6-27

 
مرکز تحقیقات نورولوژی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نشانی: استان فارس، شیراز، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه هشتم
تلفن: 36281572
آدرس پست الکترونیکی:cnrc@sums.ac.ir
 

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت