اختلالات خواب (Sleep disorder)

مسئول گروه: دکتر معصومه ناظری

معرفی موضوع:

اختلالات خواب (Sleep disorder) مانند زیاد یا کم خوابیدن، پریدن از خواب، نرفتن به مرحله خواب عمیق و سخت به خواب رفتن است. این اختلالات می‌تواند ناشی از بیماری های روانپزشکی مانند اضطراب، بیماری های سیستم تنفسی (خرناس) یا به عنوان نوعی بیماری سالمندان باشد.

از مهم‌ترین اختلالات خواب بی‌خوابی و فلج خواب یا بختک است.

خواب طبیعی

خواب دو فاز یا مرحله دارد: مرحلة حرکات سریع چشم (Rapid Eye Movement) و مرحله بدون حرکات سریع چشم (Non REM). خواب در مرحلة REM يا خواب همراه با رؤیا (Dream Sleep)، آن مرحله از خواب است که در آن مغز فعال است؛ NREM مرحله آرام یا پرآسایش خواب است. مراحل خواب از NREM به REM به‌طور پیوسته تکرار مي‌شوند. هر چرخة خواب حدود 90 دقیقه به طول می انجامد و 4 تا 6 بار در طول یک خواب 7 یا 8 ساعته تکرار می شود.

اختلالات رایج خواب

  • اختلالات رایج خواب با الگوی خواب غیرطبیعی را بدون توجه به عامل ایجاد کننده می توان به این شکل تقسیم بندی کرد:
  • عدم توانایی در خوابیدن (بی‌خوابی Insomnia)
  • اختلال در چرخه خواب و بیداری.
  • اختلالات مربوط به مراحل خواب یا بيداری نسبی (پاراسومينا Parasomnia)
  • خواب آلودگی مفرط
  • اختلالات خواب
  • بیش از صد بیماری که در سه گروه عمده تقسیم بندی می شوند:

1. اختلالات مربوط به خواب مانند پرخوابی یا بیخوابی

2. اختلالات همراه با خواب یا پاراسومنیا ها مانند کابوس شبانه

3. اختلالات خواب ثانویه به سایر بیماریها مانند سکته مغزی

 
مرکز تحقیقات نورولوژی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نشانی: استان فارس، شیراز، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه هشتم
تلفن: 36281572
آدرس پست الکترونیکی:cnrc@sums.ac.ir
 

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت