آموزش


آموزش


آخرین مقالات در مورد درمان های داخل عروقی سکته مغزی
icarusplus/icarusplus/fa/training/1745-6215-15-343.pdf  
A multicenter randomized clinical trial of endovascular trearment for acute ischemic stroke in Netherlands: study protocol for randomized  controlled trial
 
مرکز تحقیقات نورولوژی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نشانی: استان فارس، شیراز، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه هشتم
تلفن: 36281572
آدرس پست الکترونیکی:cnrc@sums.ac.ir
 

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت